8 tip?, jak si udržet váhu po HCG diet?

Hubnutí je t?žké, ale udržet si váhu m?že být ješt? náro?n?jší. V poslední dob? si HCG dieta získala oblibu jako efektivní ?ešení hubnutí. Bohužel, n?kte?í lidé s HCG dietou si st?žují na rychlý nár?st hmotnosti po HCG diet?. Proto je nezbytné v?d?t, jak si udržet váhu po HCG diet?. Tento ?lánek bude i nadále sdílet tém?? vše o tom.

Pro? má v?tšina lidí po HCG diet? problém udržet si váhu?

Dr. Simeon, p?vodce protokolu HCG, speciáln? navrhl dietu tak, aby podporovala dlouhodobé udržení hmotnosti. Mnoho lidí však zjistí, že b?hem n?kolika m?síc? nebo allow po dokon?ení diety naberou zp?t ztracenou váhu.

Existuje n?kolik d?vod?, pro? k tomu m?že dojít. Za prvé, HCG dieta m?že narušit metabolismus, což vede ke snížení spalování kalorií a zvýšené tendenci k ukládání tuku. Za druhé, extrémn? nízkokalorický p?íjem diety m?že vést ke ztrát? sval? a neudržitelné hladin? hladu, takže je obtížné ji dlouhodob? držet.

A kone?n?, vysoké náklady na injekce HCG a další související náklady mohou ztížit pokra?ování v protokolu, jakmile dosáhnete svého cíle hubnutí. Z t?chto d?vod? je nezbytné se p?ed zahájením HCG diety poradit s léka?em, abyste se ujistili, že je to pro vás správná volba.

Jak si udržet váhu po HCG diet?

Život po HCG diet? nemusí být složitý.

Zde je osm tip?, jak si udržet váhu po HCG diet?:

Postupn? zvyšujte p?íjem kalorií

Prvním a nejd?ležit?jším krokem je postupné zvyšování p?íjmu kalorií po HCG diet?. Nevracejte se k jídlu jako p?ed zahájením diety. To bude mít za následek rychlý nár?st hmotnosti. Místo toho pomalu p?idávejte více kalorií do vaší stravy, dokud nedosáhnete udržovací úrovn?, která vyhovuje vašemu novému t?lu a životnímu stylu.

Pít hodn? vody

HCG dieta vyžaduje, abyste konzumovali velmi málo kalorií denn?, což m?že zp?sobit, že vaše t?lo rozloží svaly na energii. Pití velkého množství vody tomu pomáhá p?edcházet tím, že udržuje vaše t?lo hydratované a zajiš?uje, že vaše bu?ky mají tekutinu, kterou pot?ebují ke správnému fungování.

Voda navíc pomáhá vyplavovat toxiny z vašeho systému a udržovat vᚠmetabolismus efektivní. I když se to m?že zdát neintuitivní, pití velkého množství vody je jedním z nejlepších zp?sob?, jak zhubnout. Pokud si tedy chcete po HCG diet? udržet váhu, ujist?te se, že z?stanete hydratovaní!

Udržování vodní rovnováhy

Vytvo?te sportovní software

Je všeobecn? známo, že dieta spole?n? s cvi?ením je nedílnou sou?ástí každého plánu na hubnutí. Jakmile však dosáhnete svého cíle zhubnout, m?že být snadné vrátit se zp?t ke starým návyk?m a získat zp?t ztracená kila. Proto je nezbytné udržovat zdravý životní styl i poté, co dosáhnete své cílové hmotnosti.

Jedním ze zp?sob?, jak toho dosáhnout, je ú?astnit se sportovního programu. Pravidelné cvi?ení vám pom?že udržet vᚠmetabolismus na vysoké úrovni a zabrání vám znovu získat váhu, na které jste tak tvrd? pracovali.

Ú?ast v týmovém sportu vám navíc m?že pomoci udržet si motivaci a zodpov?dnost. S podporou svých spoluhrá?? budete s v?tší pravd?podobností setrvávat ve svém zdravém životním stylu a dosáhnete svých dlouhodobých cíl? v oblasti hubnutí.

Za?n?te postupn? jíst škrob a cukr

HCG dieta je velmi restriktivní a vylu?uje veškerý škrob a cukr z vaší stravy. Jakmile však dosáhnete požadované hmotnosti, je d?ležité tyto potraviny pomalu znovu za?azovat do svého jídelní?ku. Tento postupný proces pomáhá zabránit tomu, aby se vaše t?lo dostalo do šoku, a pomáhá udržet si novou váhu.

Když náhle p?estanete jíst škrob a cukr, vaše t?lo p?ejde do stavu ketózy, mechanismu p?ežití, který vidí vaše t?lo rozkládat tuk na energii. Jakmile však za?nete znovu jíst tyto potraviny, vaše t?lo již nebude v ketóze a za?ne ukládat kalorie jako tuk. Pomalým op?tovným zavád?ním t?chto potravin do vaší stravy se m?žete tomuto p?ír?stku hmotnosti vyhnout a udržet si svou novou váhu.

Krom? toho konzumace r?zných zdravých potravin pomáhá zlepšit vaše celkové zdraví a zabra?uje nud? s vaší novou dietou. Takže, i když to m?že být lákavé vrátit se ke svým starým stravovacím návyk?m, jakmile dosáhnete své cílové hmotnosti, je d?ležité postupovat pomalu a stabiln?, abyste si udrželi svou novou postavu.

Vyhýbejte se nezdravým jídl?m

Nezdravá jídla mají vysoký obsah kalorií a tuku, což vede k nár?stu hmotnosti. Nezdravá jídla navíc ?asto obsahují málo živin, což m?že zp?sobit, že se budete cítit unavení a malátní. Vyhýbání se nezdravým jídl?m vám m?že pomoci udržet si váhu a cítit se co nejlépe.

Místo toho se zam??te na zdravé potraviny s vysokým obsahem živin a nízkým obsahem kalorií. Tyto zdravé potraviny vám pomohou zvýšit vaši energetickou hladinu a z?stanou štíhlé a upravené. Pokud se tedy ptáte, jak si po HCG diet? udržet váhu, vyhn?te se nezdravým jídl?m.

Získejte dostatek ?asu na spánek

Dostatek spánku je životn? d?ležitý nejen pro vaše zdraví, ale také pro udržení zdravé hmotnosti. Když se vám neda?í dostate?n? spát, vaše t?lo produkuje více stresového hormonu kortizolu, což zvyšuje vaši chu? k jídlu a p?ibírání na váze.

Navíc, když jste unavení, je pravd?podobn?jší, že si vybíráte nezdravé jídlo a máte mén? energie na cvi?ení. Dostatek klidného spánku pomáhá udržovat rovnováhu hormon? a zabra?uje tomu, aby vaše t?lo toužilo po vysoce kalorických jídlech.

Krom? toho výzkum prokázal, že lidé, kte?í spí mén? než sedm hodin za noc, mají v?tší pravd?podobnost, že budou obézní, než ti, kte?í spí celých osm hodin.

Nevynechávejte snídani

Žena Snídan?

V dnešním usp?chaném sv?t? je šance na vynechání snídan? vysoká. Nicmén?, ud?lat si ?as na zdravou snídani je zásadní, pokud se snažíte udržet váhu po HCG diet?.

Zdravá snídan? vás nabije energií a pom?že ovládnout hlad po celý den. Výzkum navíc odhalil, že lidé, kte?í snídají, mén? ?asto sva?í nezdravá jídla pozd?ji b?hem dne.

Pokud tedy hledáte zp?soby, jak si po HCG diet? udržet váhu, za?a?te do svého denního režimu výživnou snídani.

Vytvo?te systém odm?n

Systém odm?n je perfektní zp?sob, jak si udržet váhu po HCG diet?. Pomáhá vám udržet si motivaci a na správné cest? tím, že vám dá n?co, na co se m?žete t?šit.

Dodržování diety a cvi?ení je mnohem snazší, když máte na mysli cíl. Klí?em je vybrat si zdravé odm?ny, které nebudou sabotovat vaše úsilí o hubnutí.

M?žete si nap?íklad dop?át masហpoté, co shodíte 5 kilo, nebo si po dosažení cílové hmotnosti koupit nové boty. Stanovením malých cíl? a odm??ováním se m?žete udržet na správné cest? a váhu si udržet navždy.

Záv?r

HCG dieta je skv?lý nástroj na hubnutí, ale je nezbytné, abyste si váhu po diet? udrželi. Výše je osm tip? na udržení hmotnosti po HCG diet?. Tyto tipy vám mohou pomoci vyhnout se nár?stu hmotnosti a zlepšit vaše celkové zdraví. Udržování zdravé hmotnosti je nezbytné, protože m?že pomoci zlepšit vaši energetickou hladinu, náladu a celkové zdraví. Navíc udržení váhy po HCG diet? m?že pomoci p?edejít vážným zdravotním problém?m. Takže ur?it? dodržujte tyto tipy na udržení hmotnosti po HCG diet? a budete na cest? ke zdravé váze a zdrav?jšímu životu.

Leave a Reply

Next Post

CoQ10 Benefits - Asthma Sufferers May Benefit From CoQ10

If asthma is getting you down, it’s possible that increasing your levels of CoQ10 could benefit your breathing as well as your energy and endurance. Coenzyme Q10 is a natural substance found in the mitochondria of every cell. Its primary function is to assist in the production of energy at […]