Omicron Subvariant BA.5 bude t?žké dostat se pod kontrolu

Apo celém sv?t? se nejnov?jší subvarianta Omicron, BA.5, rychle stává dominantním kmenem viru SARS-CoV-2. Práv? obsadil první místo v USA: Poslední ?ervnový týden BA.5 vyrovnal více než polovina všech nových p?ípad? COVID-19, podle nových odhad? amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). To je o 10 procentních bod? více než v p?edchozím týdnu.

Z n?kolika d?vod? – v?etn? nedostatku ochranných mandát? a mutací ve viru – m?že být nyní BA.5 obtížné dostat pod kontrolu.

Síla BA.5 (a jeho sourozence BA.4, která tvo?í asi 16 % nových p?ípad? v USA, má stejnou mutaci spike proteinu jako BA.5, ale nezdá se, že by se ší?ila tak rychle), je její schopnost infikovat a reinfikovat tém?? kohokoli. Tento vysoce nakažlivý kmen se m?že vyhýbat vybudované imunit? lidí, a? už z o?kování nebo p?edchozí infekce. Tak jako P?íroda Laboratorní studie ukazují, že i lidé, kte?í mají takzvanou „hybridní imunitu“ z o?kování a prod?lali infekci kmenem Omicron BA.1, jsou mén? schopni odvrátit reinfekci kmeny BA.4 nebo BA.5. Odborníci se domnívají, že je to z velké ?ásti zp?sobeno zm?nami ve vrcholových proteinech viru. Sou?asné vakcíny a boostery COVID-19 se zam??ují spíše na p?vodní kmen viru než na kteroukoli z jeho variant, takže o?kování nenabízí takovou ochranu jako kdysi proti infekci. (Našt?stí vakcíny stále poskytují širokou ochranu proti nejhorším následk?m nemoci.)

Od té doby, co p?evzaly BA.4 a BA.5, „zaznamenali jsme n?kolik p?ípad? reinfekce,“ ?ekl Dr. Wesley Long, experimentální patolog z Houston Methodist Hospital, ?ekl CNN“a v posledních n?kolika m?sících jsem vid?l n?kolik p?ípad? reinfekce u lidí, kte?í m?li variantu BA.2.”

Spojte v?tší p?enositelnost viru a v?tší imunní únik s menším po?tem ochranných mandát? v celé zemi a hrozba infekce je vysoká. Podmínky jsou také zralé pro vznik nových variant, protože riziko mutací se zvyšuje, ?ím více se virus ší?í. Na vrcholu tohohle, nedávný výzkum (který ješt? musí být p?ezkoumán) zjistil, že lidé, kte?í byli reinfikováni COVID-19, m?li vyšší riziko hospitalizace a smrti než lidé, kte?í byli práv? infikováni jednou. Bylo také pravd?podobn?jší, že se u nich vyvinou nové a trvalé zdravotní problémy, v?etn? plicních a srde?ních problém?, únavy, poruch trávení a ledvin, cukrovky a neurologických problém?.

Výrobci vakcín se snaží držet krok s virem. 30. ?ervna americký Ú?ad pro kontrolu potravin a lé?iv (FDA) uvedl, že nové posilovací výst?ely pro pád musí mí?it na BA.4 a BA.5. Ale zatímco spole?nosti vyvíjejí nové vakcíny, které by se konkrétn? zam??ily na Omicron, stále není jasné, jak ú?inné budou v boji proti nov?jším podvariantám, nebo, pokud se virus bude nadále vyvíjet tak rychle, zda n?co, co bylo nyní vyvinuto, nebude v dob?, kdy bude k dispozici, zastaralé.

Nad?jná zpráva je, že z ?eho experti zatím mohu ?íci, varianta BA.5 nezp?sobuje závažn?jší forma infekce (a?koli v?dci o tom stále shromaž?ují více údaj?), hlášené p?íznaky se p?íliš nezm?nily a míra úmrtí a hospitalizací v USA je nižší, než byla b?hem zimní vlny Omicron. (To by se však mohlo zm?nit, protože se zdá, že v poslední dob? došlo k mírnému nár?stu po?tu hospitalizací, Podle CDC.)

Mezitím odborníci doporu?it aby lidé nad 50 let neodkládali své posilova?e, protože riziko infekce je práv? te? vysoké.

Další p?íb?hy, které si musíte p?e?íst od TIME


Kontaktujte nás na adrese [email protected].

Leave a Reply

Next Post

CoQ10 Benefits - Asthma Sufferers May Benefit From CoQ10

If asthma is getting you down, it’s possible that increasing your levels of CoQ10 could benefit your breathing as well as your energy and endurance. Coenzyme Q10 is a natural substance found in the mitochondria of every cell. Its primary function is to assist in the production of energy at […]